top of page
קוריאנה

השער שלך לעולם הקוסמטיקה הקוריאנית!

המיטב מקוריאה מגיע לישראל!!!!

מעודכן ליום 12.03.24

תקנון האתר

תנאים כלליים

האתר

 

1. אתר האינטרנט 'קוריאנה', הפועל תחת שם המתחם  koreana.co.il (להלן: "האתר") פותח ומופעל על ידי קוריאנה את יִשְׂקוֹביז, ע.מ 313880544 (להלן: "קוריאנה", "בעלי האתר" וכן כל פניה בגוף ראשון) ומשמש כאתר סחר אלקטרוני המפעיל פלטפורמה של חנות וירטואלית לרכישה של מוצרים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט.

 

כללי

 

2. תנאים כלליים אלה, יחד עם התנאים המפורטים במדיניות הפרטיות של קוריאנה בכתובת koreana.co.il (להלן יחד: "תנאי השימוש" או "התקנון"), מהווים חוזה התקשרות מחייב ביננו לבינך, המשתמש באתר (להלן: "המשתמש" וכן כל פניה בגוף שני) בכל הקשור לשימוש באתר ואלו יהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון שיתנהל ביננו. יובהר למען הסר ספק כי תנאי השימוש באים להוסיף על כל התנאים הפרטניים שייתכן ויפורסמו מעת לעת באתר ויחולו בקשר עם פעולות מסוימות או עסקאות מסוימות אותן תבקש לבצע באמצעות האתר.

 

3. דע, כי תנאי השימוש בכלל והתנאים הפרטניים בפרט, הינם דינמיים ועשויים להשתנות מעת לעת, לרבות עקב שינויי חקיקה, שינויים טכנולוגיים, שינוי במוצרים או בשירותים הניתנים על ידינו ו/או שינויים במדיניות שלנו. אנו נהיה רשאים לערוך מעת לעת ובכל עת שינויים בתנאי השימוש כפי שנמצא לנכון ומבלי שנודיע על כך מראש או נפרסם זאת באופן כלשהו; ואולם יובהר, כי המהדורה העדכנית ביותר של תנאי השימוש שתחול ביחס לשימוש כלשהו שיעשה על ידך תהא זו המפורסמת באתר באותה העת בה נעשה בו שימוש על ידך. בהתאם, הנך מתבקש לשוב מפעם לפעם כדי לבחון האם הוצגה על ידינו מהדורה עדכנית יותר של תנאי השימוש ובמידת הצורך לחזור ולעיין בהם. מאמצים רבים הושקעו על ידינו על מנת להנגיש עבורך את תנאי השימוש, תוך שימוש בשפה ברורה ומובנת. יחד עם זאת, אם בכל זאת קיים חוסר בהירות ביחס לנושא כזה או אחר, או שהנך מעוניין לקבל הבהרות כלשהן, הנך מוזמן לפנות אלינו בבקשה מתאימה בעניין ואנו נשמח לעזור. פניות כאמור ניתן להעביר אלינו באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת contact@koreana.co.il.

 

4. בטרם תעשה שימוש כלשהו באתר הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש במלואם, לרבות כל תנאי פרטני שייתכן ויפורסם באתר בקשר עם פעולה מסוימת אותה תבקש לבצע ויובהר, כי הגלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, לכשעצמן, מהוות אישור לכך שקראת את תנאי השימוש בעיון ובקפידה, הבנת את תוכנם והבעת את הסכמתך המלאה לכל תוכנם, ללא כל שינוי או הסתייגות והבעת הסכמה מפורשת להחלתן ביחס לכל שימוש שיעשה על ידך באתר. לפיכך, אם אינך מסכים להוראה מהוראות התקנון הנך מתבקש ולחדול מלעשות כל שימוש באתר.

 

5. לצורך ניסוח תנאי השימוש באתר נעשה שימוש בלשון זכר מטעמים של נוחות לשונית בלבד ונוכח מגבלות השפה העברית. יובהר, כי האמור בלשון זכר ייקרא גם בלשון נקבה וההפך והאמור ביחיד יקרא גם ברבים וההפך.

 

6. חלוקת תנאי השימוש באתר לנושאים והכותרות שנקבעו לכל נושא נועדו לנוחיות הקריאה בלבד, ואין ליחס לכך משמעות פרשנית כלשהי.

 

הרשאת השימוש באתר ומניעתו

 

7. השימוש באתר וביצוע הזמנות באמצעות האתר מיועד למשתמש שמלאו לו 18 שנים או יותר ושהנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרש לחדול מכל שימוש באתר. אנו נראה בכל שימוש שייעשה באתר ככזה שבוצע על ידי מי שכשיר לבצעו וכל שימוש אחר יחשב לכזה שבוצע באישור ובהנחיית האפוטרופוס או ההורה, לפי העניין, ובאחריותם לפקח על פעילותם של אלו הנתונים לחסותם בכל עת בעת הגלישה באתר בהתאם להוראות התקנון.

8. בעלי האתר רשאים להפסיק את פעילות האתר בכל עת באופן מיידי וללא צורך במסירת הודעה מראש. וכן עומדת להם הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה תואמת את תקנון האתר ו/או משתמש המנסה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או לצורך שמירה על פעילותו של האתר וזמינותו עבור משתמשים אחרים ומכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי.

9. הגישה אל האתר מתבצעת באמצעות רשת האינטרנט, ללא רמת שירות מובטחת, על כל המשתמע מכך. בנוסף, אנו לא מתחייבים לכך שהאתר יפעל בכל עת ללא הפרעה, בזמן, בתיאום עם צרכים אחרים של המשתמש, ללא תקלות, פגמים או טעויות שנגרמו מכל סיבה שהיא ו/או שהאתר יהיה נקי מתוכנות זדוניות, וירוסים או תוכנות מזיקות אחרות שנשתלו באתר על ידי צדדים שלישיים ללא הרשאה מצידנו. השימוש באתר נעשה על אחריותך ולאחר שבחנת היטב את כל הסיכונים הכרוכים בכך וביצעת את כל הפעולות הדרושות לצורך התגוננות מפניהם. המשתמש פוטר בזאת את האתר ובעליו באופן מוחלט, סופי ובלתי חוזר מאחריות לכל נזק שיארע בקשר עם השימוש שלו באתר ו/או ברשת האינטרנט.

10. במקומות שונים באתר עשויים להיות משולבים תכנים שלחיצה עליהם תפנה את דפדפן האינטרנט שלך אל אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים (להלן: "היפר-קישור"). לפני שתבחר לעשות שימוש בהיפר-קישור כלשהו עליך לדעת שיתכן שחלק מאותם האתרים אליהם מפנה ההיפר-קישור אינם מועילים עבורך ו/או שהם עלולים לכלול תכנים שאינם תואמים את עולם הערכים שלך ו/או שהם נגועים בתוכנות זדוניות, וירוסים או תוכנות מזיקות אחרות. מובהר, כי השימוש בהיפר-קישור נתון לשיקול דעתך ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפינו בקשר עם האמור בסעיף זה לעיל. יובהר, כי אנו לא אחראים לפעילות המתבצעת באתרים חיצוניים אליהם תופנה בהיפר-קישור, לרבות לא לתוכן למוצרים ו/או לשירותים המוצעים בהם. חשוב שתדע שמהרגע בו הושלם המעבר שלך באמצעות ההיפר קישור לאותם אתרי אינטרנט לא יהיה עוד כל תוקף לתנאי השימוש והשימוש שלך באותם האתרים יהיה כפוף לתנאים הקבועים בהם.

11. אנו נהיה רשאים להשהות או לחסום, באופן זמני או קבוע, את הגישה שלך לאתר במקרים בהם, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, נמצא כי השימוש אותו הנך עושה באתר נוגד את הוראות הדין או את תנאי השימוש או אם השימוש שלך מפריע לפעילותו התקינה של האתר, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפינו בקשר עם האמור בסעיף זה. מבלי לגרוע מהוראות מדיניות הפרטיות ובכפוף להוראות כל דין מובהר בזאת, כי במקרים המנויים לעיל אנו נהיה רשאים לחשוף את פרטיך האישיים. אין בזכות הנתונה לנו לפי סעיף זה לעיל כדי לפגוע באחריותך המוחלטת לשימוש אותו הינך עושה באתר.

12. אנו נהיה רשאים לבצע מעת לעת עבודות תחזוקה יזומות לצורך שמירה על תקינות האתר ופיתוחו במסגרתן עלולה להיפגע זמינות האתר או זמינותם של חלק מהתכנים ו/או מהמוצרים ו/או מהשירותים, כהגדרתם של מונחים אלו להלן. אנו נקבע את המועד לביצוע העבודות היזומות כאמור על פי שיקול דעתנו המקצועי והבלעדי או מטעמי נוחות שלנו ומבלי שנידרש לעדכן על כך מראש.

13. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל אנו נהיה רשאים לערוך מעת לעת שינויים במבנה האתר, לרבות בתכנים, במוצרים ו/או בשירותים, וכן להוריד את האתר או חלקים ממנו לתקופה מסוימת או לצמיתות, והכל מבלי שנידרש לעדכן על כך מראש. אין בזכותנו כאמור בסעיף זה לעיל כדי לפגוע בתוקפן של הזמנות שבוצעו על ידך באתר עובר למועד ביצוע השינויים כאמור.

ביצוע פעולות באתר

השירותים המוצעים באתר

14. במסגרת הגלישה באתר יוצעו למשתמש שירותים שונים אותם תציע קוריאנה, מעת לעת ועל פי שיקול דעתה, לקהל הגולשים באתר, לרבות אחד או יותר מהשירותים הבאים (להלן: "השירותים"): עיון בתכנים המפורסמים באתר (לרבות בלוג), יצירה של רשימות מוצרים אישיות ("עגלת קניות"), רכישת מוצרים, שיתוף התכנים והרשימות כאמור באמצעות דוא"ל, רשתות חברתיות ו/או יישומים מתאימים אחרים, השתתפות במשוב ו/או מתן תגובות למוצרים ו/או לתכנים, שבאתר, הצטרפות לרשימת הדיוור של קוריאנה לצורך קבלת עדכונים שוטפים ותוכן שיווקי ופרסומי) וכן שירות שליחה של מוצרים שנרכשו באתר לרוכש או לצד שלישי אחר לבקשת הרוכש.

15. בעלי האתר רשאים לשנות את התכנים, השירותים והפעולות המוצעים באתר, בכל עת, לפי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי. תשומת ליבך לכך שעל כל פרסום של תכנים שלך באתר יחולו הוראות סעיפים ‏28 עד ‏32 להלן. מבלי לגרוע מכלליות האמור המשתמש מאשר כי ידוע לו שקוריאנה נהנית ממוניטין בתחום פעילותה והוא מתחייב להימנע מכל פגיעה במוניטין שלה או בשמה הטוב ובכלל זאת יימנע מפרסומים פוגעניים במסגרת כל סכסוך שיתגלע בעתיד ויקפיד על ניהולו באופן שלא יחרוג מהתחייבותו זו.

רכישה של מוצרים באתר, אספקתם וביטול הרכישה

הזמנת מוצרים

16. על מנת לבצע הזמנה של איזה מהמוצרים המוצגים באתר מעת לעת (להלן: "המוצרים") על המשתמש לבחור את המוצר ולמלא את כל הפרטים הדרושים בהתאם למערך הרכישה המופיע באתר. לכל מוצר או שירות המוצעים באתר יוצג "דף מוצר" בו יופיעו פרטי המוצר ו/או כן פרטים נוספים שהינם רלוונטיים לעסקה, לרבות רשימת מרכיבים, המחיר, זמן אספקה (להלן: "דף מוצר"). בעלי האתר רשאים לעדכן, לפי שיקול דעתם המוחלט וללא צורך במסירה או פרסום של התראה מוקדמת כלשהי, את דף המוצר מעת לעת, להוסיף או להחסיר ממנו פרטים או תנאים, לרבות שינוי במחיר המוצר וכן לצמצם את מספרם של דפי המוצר המוצגים באתר בכל עת; ואולם, על הזמנה שבוצעה ואושרה יחולו התנאים כפי שהופיעו בדף המוצר במועד אישורה כאמור.

 

יובהר ביחס לכל דף מוצר, כי:

התמונות בדף המוצר הן להמחשה בלבד, ייתכנו הבדלים בין המראה של המוצרים המופיעים בתמונות לבין המראה של המוצרים בפועל, וזאת, בין היתר, בשל הבדלים בתצוגת המסך של המשתמש ונתוני הצילום.

17. המחירים המוצגים בדף המוצר כוללים מע''מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת.

 

18. במעמד ביצוע העסקה וכתנאי להשלמתה, יתבקש המשתמש להזין כתובת דוא"ל ומספר טלפון לקבלת קוד אימות המחליף את הצורך בסיסמא. כמו כן יתבקש המשתמש להקליד פרטים כגון שם, כתובת, ופרטי כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא ניתן יהיה להבטיח את ביצוע ההזמנה במסגרת זמני המשלוח אליהם התחייבו בעלי האתר בתקנון זה.

 

דע, כי מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות לכדי עבירה פלילית ובעלי האתר יפעלו למיצוי הדין במקרה זה.

19. במעמד ביצוע ההזמנה תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה שההזמנה אושרה (להלן: "הזמנה מאושרת").

 

20. השתכללותה של עסקת רכישה על פי הזמנה מאושרת כלשהי מותנית בכך שהמוצרים המבוקשים קיימים במלאי (לרבות לאחר שיגרעו מהמלאי מוצרים שהזמנתם אושרה עובר למועד ההזמנה המאושרת). נמצא כי המוצרים קיימים במלאי כאמור, ישלח למשתמש אישור בדואר אלקטרוני בדבר השלמת העסקה (להלן: "אישור עסקה"). בכל מקרה שבו יימצאו במלאי רק חלק מהמוצרים הכלולים בהזמנה מאושרת כלשהי תושלם עסקת הרכישה רק ביחס לאותם מוצרים.

21. ההזמנה תרשם במחשבי החברה והמשתמש יוכל לראותה ולעקוב אחר הטיפול בה באזור האישי שלו. המשתמש מאשר כי הוא מסכים לכך שהרישום המתנהל באתר ובמערכות המיחשוב שלו בכל הנוגע לעסקת רכישה כלשהי, ייחשבו לרשומה מוסדית כהגדרתה בפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, ויהוו ראיה מוחלטת לנכונות האמור בהם.

22. ביצוע הזמנה באמצעות האתר מהווה הסכמה לקבלת חשבונית מס בגין העסקה בדוא״ל.

אספקת מוצרים

23. המשתמש רשאי לבחור באיסוף עצמי, משלוח ישירות לביתו או לכל יעד אחר בארץ, לפי בחירתו, בהתאם למדיניות המשלוחים שבאתר, המתעדכנת מעת לעת.  

השליחות כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר. דמי המשלוח יתווספו למחיר המוצרים המצוין באתר. דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד, בין אם הוזמן מוצר אחד או יותר.

 

24. זמני האספקה המפורטים במדיניות המשלוחים נספרים החל ממועד אישור העסקה. מובהר כי זמני האספקה המפורטים הינם זמנים משוערים. ייתכנו שינויים בזמני האספקה עקב עיכובים התלויים בצד ג' ושאינם תלויים בבעלי האתר. המשתמש מאשר כי ידוע לו כי יכול ואספקת המוצרים תיעשה בתוך זמן קצר או ארוך יותר מן הזמן המשוער וכן, הוא מאשר כי ידוע לו שבעלי האתר לא ישאו באחריות לאיחור בביצוע אספקת המוצרים במקרים של "כוח עליון", לרבות מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע, שביתה ו/או השבתה אצל ספקים הדרושים לייצור המוצרים ו/או הובלת המוצרים, ושליחתם ישירות אליך. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית יורשו בעלי האתר לספק את המוצרים למשתמש במקום סמוך ומקובל על שני הצדדים ובתיאום מראש עם המשתמש.

ביטול עסקה שבוצעה באתר ע״י המשתמש

25. המשתמש אשר ביצע את ההזמנה באתר (גם אם המוצרים נשלחו לאדם אחר) רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר וזאת בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") בדבר ביטול עסקת מכר מרחוק.

26. לצורך מסירת הודעה בדבר ביטול עסקת מכר מרחוק בכל שאלה הקשורה לבירורים, החלפות, החזרות וכד' יש לפנות אל שירות הלקוחות באמצעות:

א. דוא"ל לכתובת contact@koreana.co.il.

ב. באמצעות קישור ייעודי שהוצב לשם כך בעמוד הראשי של האתר.

ג. בדואר לכתובת ת.ד. 707 נתניה 4247012

ד. בעל פה במקום העסק או בטלפון מס' 053-3777152

ביטול עסקה ע״י בעלי האתר

27. בכפוף להוראות כל דין, בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתם הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה ש ביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

א. אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי המוצר אזל מהמלאי.

ב. אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ו/או פרטיו המלאים של המשתמש.

ג. בכל מקרה שבו נעשתה על ידי המשתמש פעולה בניגוד לתקנון זה.

ד. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.

ה. המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים.

ו. אם לפי דעת קוריאנה, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את המוצרים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג'. בהקשר זה המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור מוצרים שרכש באתר לצד ג' כלשהו.

ז. המשתמש בחר ב"איסוף עצמי" אך לא הגיע לאסוף את המוצרים שהוזמנו על ידו בתוך 14 ימים.

ח. בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון" (לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני), אין באפשרות בעלי האתר לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה.

28. בעת ביטול עסקת רכישה כאמור, בעלי האתר לא יהיו אחראים ולא ישאו, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי.

שירות לקוחות

 

לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או לאספקתם ניתן לפנות אל שירות הלקוחות שלנו בדוא"ל: contact@koreana.co.il

 

כללים ומגבלות על שיתוף המידע באתר

 

29. ככלל, כל מידע שיתקבל בידינו עקב שימושך באתר יהיה כפוף לתנאי מדיניות הפרטיות של האתר.מבלי לגרוע מהוראות מדיניות הפרטיות, במסגרת השימוש שלך באתר אתה עשוי להתבקש (או שיתאפשר לך) לשתף משתמשים אחרים באתר בחוויה או בניסיון אישיים שלך ו/או לחוות את דעתך ו/או לספק סקירה בנושא מסוים (להלן: "חוות דעת אישיות"). פרסום חוות הדעת האישיות שלך באתר הינו גלוי למשתמשים אחרים ומשכך הוא עשוי לגרור אחריו תגובות מצד אותם משתמשים שחלקן עלולות לפגוע ברגשותיך (להלן: "התגובות" ויחד עם חוות הדעת האישיות, להלן: "תוכן שיתופי"). מובהר כי פרסום התוכן השיתופי הינו וולונטרי ונתון לבחירתך החופשית ועם פרסומו אתה מוותר ויתור סופי, מוחלט, ובלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה כנגד קוריאנה בקשר עם התגובות שיתקבלו בגינו ו/או כל פעולה שעלולה להינקט כנגדך בגינו.

 

30. חשוב שתדע שהתוכן השיתופי חשוף לעיני כל ציבור המשתמשים באינטרנט ומשכך עליך לנהוג במשנה זהירות ולשקול בתבונה רבה את המידע והתכנים אותם תפרסם במסגרת התוכן השיתופי שלך, לרבות בכל הקשור למסירה של פרטים אישיים ו/או מסירה של מידע לגביו חל איסור פרסום על פי כל דין ו/או מסירה של מידע אחר שפרסומו עלול להוות משום עילה לתביעה כנגדך או כנגדנו; מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל חל עליך איסור מוחלט לפרסם במסגרת התוכן השיתופי היפר-קישור לאתרים כלשהם ו/או תכנים שיש בהם משום הוצאת דיבה, השמצה, העלבה, איום, שידול לביצוע פעולה בלתי חוקית, שידול להתאבדות, הסתה, גזענות, פגיעה בשמו הטוב של כל אדם או גוף וכן תוכן המפר זכויות קניין רוחני ו/או זכויות להגנת הפרטיות כלשהן. יובהר בהקשר זה, כי אתה תישא באחריות המלאה והבלעדית לכל נזק שיגרם לכל אדם או גוף, בקשר עם תוכן שיתופי שפורסם על ידך באתר.

31. אנו נפעל להסרתו של תוכן שיתופי שתוכנו יובא לידיעתנו ואשר נמצא, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כי יש בו משום פגיעה של ממש בך ו/או בציבור המשתמשים באתר ו/או בענייננו ו/או שהסרתו מתחייבת על פי כל דין. תשומת לבך לכך שבמקרים מסוימים אין לנו שליטה על פרסום עקיף של התוכן השיתופי, לרבות, אך לא רק, במסגרת תוצאות של מנועי חיפוש אינטרנטיים ו/או בפלטפורמות המנוהלות על ידי צדדים שלישיים כדוגמת 'פייסבוק' ו/או ציטוטו ו/או הצגתו בכל מדיה אחרת.

 

32. עם פרסום תוכן שיתופי על ידך אתה מצהיר ומאשר, כי מדובר בתוכן מקורי שלך (או שבידך כל ההרשאות הדרושות מאת בעל זכויות הקניין הרוחני לצורך השימוש בתוכן האמור בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש באתר).

 

33. עם פרסום תוכן שיתופי על ידך אתה מקנה לנו זכות בלתי הדירה ובלתי מוגבלת בזמן לעשות שימוש בתוכן השיתופי לצרכינו כפי שנמצא לנכון, לרבות לצורך פרסום ושיווק הפעילות שלנו. מבלי לגרוע מכלליות האמור אנו נהיה רשאים להעתיק, לשכפל, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג בציבור או במקום ציבורי או בפני קהל, לבצע, לפרסם, להעניק רישיונות ו/או זכויות שימוש לצדדים שלישיים, ליצור עבודות נגזרות, או להעביר הלאה, באופן זמני או קבוע, את התוכן השיתופי, והכל ללא כל צורך בהסכמה נוספת מצדך ו/או מצד שלישי כלשהו ומבלי שנידרש לשלם תמורה כלשהי בגין האמור. אתה תשפה אותנו, מיד עם דרישה ראשונה, בגין כל תשלום אותו אנו נידרש לשלם בקשר עם השימוש בתוכן השיתופי שלך.

 

תשומת ליבך, כי תוכן שיתופי שיפורסם על ידי אחרים עלול להכיל מידע שגוי ו/או מידע שקרי ו/או היפר-קישור לאתר או לתוכנה זדוניים שעלולים להסב נזקים למכשיר שלך או לרשת ממנה אתה גולש. למען הסר ספק מובהר, כי קוריאנה אינה אחראית לתכנים שמפורסמים על ידי משתמשים במסגרת התוכן השיתופי והעיון בהם כמו גם כל שימוש שתעשה בהם, לרבות שימוש בהיפר-קישור או הסתמכות על האמור בהם, נעשה על דעת עצמך ובאחריותך הבלעדית.כללים ומגבלות נוספים על השימוש באתר

 

34. חל עליך איסור מוחלט להתחזות לאדם אחר או לישות משפטית אחרת בעת מסירת פרטים באתר.

 

35. חל עליך איסור מוחלט לבצע הזמנות באתר תוך שימוש באמצעי תשלום ללא סמכות ו/או הרשאה מתאימים.

 

36. חל עליך איסור מוחלט לעשות שימוש באתר לביצוע של תקיפות סייבר, הפצה של וירוסים, הפצה של תוכנות זדוניות, הפצה של דואר זבל ו/או לכל מטרה בלתי חוקית או פעולה האסורה על פי תנאי השימוש באתר, לרבות פריצה לאזורים מוגנים באתר לגביהם לא ניתנה לך גישה.

 

37. חל עליך איסור מוחלט להפריע, להפסיק או להגביל בכל דרך אחרת את פעילות האתר ולא להתערב באופן כלשהו בקוד המקור של האתר ו/או של התוכנות הזמינות בו. בפרט, חל עליך איסור מוחלט לשנות או להפריע ל"מראה והתחושה" (look and feel) שבחזית האתר; לא לבצע כל פעולה המטילה עומס גדול באופן בלתי סביר על האתר או על התשתית הקשורה אליו; ולא לקבל או לנסות לקבל גישה בלתי מורשית, באמצעים כלשהם, לאיזו מהרשתות שלנו.

 

38. חל עליך איסור מוחלט לאסוף מידע ותכנים מהאתר ולאגור אותם, בין אם הדבר נעשה באופן ידני ובין אם באמצעות תוכנות מחשב.

 

39. חל עליך איסור מוחלט לעשות שימוש באתר לצרכי שיווק ופרסום שלך ו/או של צדדים שלישיים, לרבות פרסום של מידע שיש בו כדי לקדם פעילות מסחרית ו/או אינטרסים אחרים שלך ו/או של צדדים שלישיים. אנו רשאים למחוק, בכל עת וללא צורך בהודעה מוקדמת, כל פרסום כאמור או כל חלק הימנו וכן כל מידע אחר כפי שנמצא לנכון לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

אחריות והגבלת אחריות

40. המוצרים הנמכרים באתר, בין היתר, הם מוצרי קוסמטיקה, טיפוח ויופי. על המשתמש לקרוא היטב את תנאי השימוש טרם רכישה ו/או אופן שימוש במוצר בפרט את הוראות היצרן. בעל האתר לא יהיה אחראי בגין נזק לרבות נזק שנגרם עקב שימוש במוצר. אין לקחת את התוכן (מאמרים, וידיאו ועוד) באתר כהוראות היצרן אלא כהמלצה בלבד.

41. יש להישמע להוראות היצרן ולקרוא אותם בקפידה, האחריות על המשתמש בלבד. לכל שאלה יש לפנות ליצרן. האתר ינסה לעזור אך בשום אופן לא יהווה ייעוץ מסוג כלשהו או לקיחת אחריות על ההשלכות מכל סוג לרבות נזיקית.

42. אין מטרת האתר לספק אבחון, טיפול או ייעוץ רפואיים. מוצרים, שירותים, מידע וכל תוכן אחר המוצג באתר, לרבות תוכן שעשוי להופיע באתר ישירות או באמצעות קישור לאתרי צד שלישי, מיועדים למטרות מידע בלבד. לאבחון כל בעיה רפואית ולקבלת מידע על האפשרויות לטיפול בה, יש להיוועץ ברופא או באיש מקצוע אחר בתחום הבריאות.

 

43. לפני השימוש במוצר כלשהו, יש לבדוק את תווית המוצר או את האריזה שלו. במקרה של אי-התאמה כלשהי, יש לפעול על-פי ההנחיות המופיעות על תווית המוצר או על האריזה. להבהרות בנוגע לתוויות מוצרים, לאריזתם ולהוראות שימוש, יש לפנות ישירות ליצרן.

44. אתה אחראי לכך שהשימוש שיעשה על ידך באתר יעשה בכל עת בהתאם להוראות כל דין ולהוראות תנאי השימוש באתר, בפרט בכל הקשור ו/או נובע מזכויות הקניין הרוחני בתוכן השיתופי בו תעשה שימוש ואותו תפרסם באתר.

45. מוסכם במפורש כי קוריאנה, עובדיה וכל מי עוד מטעמה לא יהיו, בשום מקרה, אחראים לכל נזק, הפסד ו/או הוצאה, לרבות לנזקים עקיפים, תוצאתיים (ובכלל זה אבדן הכנסות ו/או רווחים), מיוחדים ו/או עונשיים, בין אם מבוססים על הפרת חוזה, עוולה נזיקים, אחריות מוחלטת או אחרת, הנובעים מכל אלה או מאיזה מהם: (א) הגישה לאתר, השימוש באתר, כל עיכוב או חוסר יכולת להשתמש באתר או כל מידע הכלול באתר; ו/או (ב) זמינות המוצרים או השירותים אותם ניתן להזמין באתר; והכל, אלא אם הנזקים נובעים באופן בלעדי מרשלנות שלנו או מפעולה מכוונת שלנו ומתייחסים להוצאות שנגרמו, בפועל, למשתמש בלבד, ובכל מקרה עד לסכום מירבי של 500 ₪ או סכום המוצרים או השירותים בגינם נגרמו הנזקים כאמור, לפי הנמוך.

46. ידוע לך, כי הגבלת אחריותה הכוללת של קוריאנה כמו גם הגבלת החבות הכספית הכוללת בה היא תידרש לעמוד עומדים בבסיס תנאי השימוש באתר והפעלתו במתכונתו הנוכחית וקוריאנה מסתמכת על מגבלות אלה, לרבות לצורך תמחור המוצרים ו/או השירותים.

 

47. אתה מתחייב לשפות את קוריאנה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה וכל מי מטעמה, מיד עם דרישתם הראשונה, כנגד כל הוצאה ו/או תשלום שהם ידרשו לשאת בו בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו להם (לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט), בקשר עם השימוש שיעשה על ידך באתר שלא בהתאם להוראות כל דין ו/או תנאי השימוש.

 

זכויות קניין רוחני בתכנים

48. כל זכויות הקניין הרוחני בכל המידע והתכנים באתר, לרבות קוד המקור של האתר וכל התכנים באתר, התוכן השיתופי, סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים (להלן: "התכנים"), הינם בבעלותם המלאה של בעלי האתר בלבד או שבעלי האתר קיבלו מהבעלים של התכנים את כל ההרשאות או הרישיונות הדרושים לצורך השימוש בהם. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו ללא אישור מבעלי האתר. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר זה לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו ללא הסכמת בעלי האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של בעלי האתר מראש ובכתב. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד.

49. חל עליך איסור מוחלט לעשות כל שימוש באתר ו/או בתכנים, מבלי שניתן לך אישור, מראש ובכתב, מאיתנו ובכלל זה אסור לך להעתיק את התכנים, לשכפלם, לשנותם, להפיצם, לפרסמם, לשדרם, להציגם בציבור או במקום ציבורי או בפני קהל, לבצעם, להעניק בהם רישיונות ו/או זכויות שימוש לצדדים שלישיים, ליצור מהם עבודות נגזרות, או להעבירם הלאה, באופן זמני או קבוע.

50. הנך רשאי להשתמש באתר אך ורק בהתאם ובכפוף למגבלות הקבועות בתנאי השימוש באתר ובכל מקרה למטרות חוקיות וראויות בלבד, העולות בקנה אחד עם כל החוקים, התקנות והנהגים המקובלים במדינת ישראל ובכל סמכות שיפוט אחרת שממנה הנך גולש לאתר.

51. נוכח אופיים המשתנה של המוצרים והשירותים המוצעים באתר, חלק מהתכנים המוצגים באתר מוצגים כפי שנמסרו לנו על ידי צדדים שלישיים, לעיתים תוך שימוש בתוכנות מחשב לצורך תרגומם לעברית ומבלי שהם נבחנו או אומתו על ידינו ומבלי שנבחנה עדכניותם. אנו פועלים לצמצום פרסום של תוכן שגוי ו/או לא עדכני ולהסרתו מהאתר ואולם מובהר בזאת כי התכנים באתר מוצגים לך כמות שהם (as-is), ללא כל מצג או התחייבות בגינם וכל הסתמכות מצדך על תוכן כאמור נעשית על דעתך ועל אחריותך הבלעדית. כמו כן, אנו מבקשים להסב את תשומת ליבך לכך שמטרתם המוצהרת של חלק מהתכנים המפורסמים באתר נועד כדי לשווק ולפרסם את המוצרים והשירותים שלנו ומשכך אין לראות בהם תכנים אובייקטיביים ו/או תכנים ממצים ומלאים לצורך בחינת הצרכים שיכולים להיות לך ביחס למוצרים ולשירותים.

 

הוראות כלליות

52. שמירת זכויות - גם אם ויתרנו על איזו מזכויותינו על פי תנאי השימוש באתר ביחס למקרה מסוים, או נתנו לך ארכה לביצוע איזו מהתחייבויותיך, איננו חייבים לוותר שוב על זכותנו או לתת לך ארכה במקרים אחרים.

53. עקרון העיפרון הכחול - ביטול או קביעה בדבר בטלותו של תנאי מתנאי השימוש באתר או חלקו יחולו רק לגבי אותו תנאי או אותו חלק, לפי העניין, ואין בהם כשלעצמם כדי לפגוע בתקפם המחייב של תנאי השימוש באתר.

 

54. כח עליון - אנו לא נחשב כמי שהפרו את תנאי השימוש היה ונתעכב ו/או נימנע מביצוע אילו מהתחייבויותינו על פי ההסכם שבינינו כתוצאה מאירועי כח עליון ו/או מנסיבות אחרות שאינן בשליטתנו, בין אם הינם צפויים ובין אם אינם, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כתוצאה מצו ו/או תקנה ו/או הוראה של רשות ממשלתית, רעידת אדמה, סופה, מחסור בחומרים ו/או בשירותים ציבוריים ו/או בשירותי הובלה, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, מחלות, מגיפה, שביתה, השבתה, חרם, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, מבצע צבאי, פעולת טרור ו/או איבה וסגר ו/או כל פעולה המבוצעת בידי המשתמש ו/או צד שלישי כלשהו, ולא תהא לך כל זכות ו/או טענה במקרה שכזה.

 

55. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר - תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.

56. דרכי פניה וכתובת להודעות - ניתן לפנות אלינו בכל אחד מהאמצעים הבאים:

(1) בדוא"ל contact@koreana.co.il

(2) ובדואר לכתובת ת.ד. 707 נתניה 4247012.

הודעה שתישלח בדואר רשום תיחשב כהודעה שהתקבלה כעבור שבעה ימי עבודה ממועד המשלוח בסניף הדואר והודעה בדוא"ל תיחשב כהודעה שהתקבלה ביום העסקים העוקב לאחר היום בו נשלחה.

bottom of page